COQUILLETTES MI-COMPLETES BIO
2,99 € 2,99 € 2.99 EUR
 
MELANGE A GERMER BIO 50G
0,40 € 0,40 €
 
CHANVRE BIO 50G
1,15 € 1,15 €
 
BAIES DE GOJI BIO 50G
1,40 € 1,40 €
 
PIGNONS DE PIN BIO 50G
3,10 € 3,10 €
 
GRANOSALADE BIO 50G
0,88 € 0,88 €
 
GRAINES LIN DORE BIO 50G
0,29 € 0,29 €
 
GRAINES LIN BRUN BIO 50G
0,16 € 0,26 €
 
MAIS POP CORN BIO 100G
0,45 € 0,45 €
 
GOMASIO BIO 50G
0,63 € 0,63 €
 
SAUCE SOJA BIO 100G
0,99 € 1,02 €
 
KETCHUP BIO 100G
0,59 € 0,59 €
 
MOUTARDE DE DIJON BIO 100G
0,66 € 0,69 €
 
VINAIGRE DE CIDRE BIO 250G
1,05 € 1,05 €